Praktijk voor Kind en Ouder

Werkwijze

Aanmelding

Een ouder kan zijn kind telefonisch aanmelden. Veelal op verwijzing van uw huisarts, kinderarts of het jeugdteam.

Bij telefonische aanmelding wordt beoordeeld of u met uw problemen aan het juiste adres bent en wordt daarna door de praktijkhouder een inschatting gemaakt van de urgentie en wachttijd.


Intakegesprek

De therapeut heeft een gesprek met ouders (en kind) in de praktijk voordat wij het behandeltraject (diagnostiek, behandeling) met uw kind starten. U ontvangt via de mail een inschrijfformulier nadat telefonisch een datum voor de intake is afgesproken. U neemt ID, inschrijfformulier†en verwijzing mee naar de intake.

Tijdens de intake wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en komen uw vragen en klachten aan bod, waarna we samen met u de hulpvraag formuleren. Tevens ontvangt u advies over het vervolg, onderzoek en /of behandeling. Soms wordt†nog overlegd met de huisarts of het jeugdteam.


Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen

In een korte handelingsgerichte onderzoeksfase krijgt de behandelaar een duidelijk beeld van kind, gezin en problematiek aan de hand van observaties en genormeerde vragenlijsten of psychologische onderzoeksmiddelen zoals:

 • Persoonlijkheidsonderzoek: een onderzoek naar de sociale en emotionele ontwikkeling
 • Neuropsychologisch onderzoek: een onderzoek naar de informatieverwerking en het geheugen of naar aandacht / concentratie, executieve functies (planning, organisatie)
 • Intelligentieniveau bepaling
 • Observatie op school / thuis
 • Procesdiagnostiek bij jonge kinderen

De gemeente vergoedt behandelingsgerichte diagnostiek.

De bevindingen van diagnostiek worden met de ouders zorgvuldig besproken aan de hand van een toegespitst onderzoeksverslag.

In een enkel geval zal het nodig zijn om het kind door te verwijzen naar een andere hulpverlenende instantie.


Behandeling

Een kort, oplossingsgericht traject, dicht bij huis vormt ons uitgangspunt in de hulp aan kinderen. Dit komt overeen met de visie op jeugdzorg van overheid en gemeente. Afhankelijk van de aard van de problemen zal de generalistische psychologische behandeling bestaan uit therapie aan het kind zelf en / of therapie en specifieke adviezen aan de ouders.

We gebruiken evidence-based en protocollaire behandelprogramma's.† Tussenevaluaties houden het verloop, de doelen en de afronding in de gaten.


Individuele behandelvormen voor kind of jeugdige:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Verwerkingstherapie
 • Kinderpsychotherapie
 • Speltherapie
 • EMDR
 • Begeleiding bij autisme
 • Behandeling ADHD en ADD
 • Omgaan met extreme angst, verdriet, boosheid en agressie
 • Sociale vaardigheidstraining


Overleg met de kinderpsychiater

Wij kunnen waar nodig,†kort, laagdrempelig†en snel een casus overleggen en een kind in consult†laten gaan†bij de kinderpsychiater in de praktijk.†

Kernteamoverleg

Op reguliere basis vindt kernteamoverleg plaats over complexe casussen binnen de praktijk. Hierbij zijn psycholoog, jeugdteamlid, POH-GGZ jeugd en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aanwezig.


Groepsbehandeling voor kinderen en jeugdigen

Jong en Fit is een project in samenwerking met gemeente, huisarts, fysiotherapeut en diŽtist.


Ouderbegeleiding/mediatietherapie

Begeleiding en praktische advisering gericht op het verbeteren van de afstemming van de opvoedingsaanpak op de problematiek/stoornis van het kind, vindt plaats in onze praktijk. Indien wenselijk schakelen wij hierbij het jeugdteam of de systeemtherapeut in.

In de behandelfase vinden wij het belangrijk om interventies en trainingsopdrachten voor thuis en school waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Soms stelt de therapeut voor om in het kader van de behandeling andere betrokkenen zoals de leerkracht te adviseren.